top of page

עיור חקלאי

השטחים החקלאיים בהוד השרון כאמצעי לניהול הנגר העירוני

שילי איגנר-ברג

החקלאות בישראל הולכת ונעלמת. אחת הסיבות לתופעה היא במגמות תכנוניות המתייחסות לקרקעות החקלאיות כעתודות קרקע לבנייה. בנייה על השטחים החקלאיים מצמצמת את אזורי החלחול וההחדרה של מי גשם ומגבירה את כמות הנגר העילי, וכך  תורמת לבעיית ההצפות והשיטפונות ממנה סובלים תושבים רבים.  

למרות הפיתוח המואץ ובניגוד לערים שכנות, הוד השרון עדיין מחזיקה בשטחים חקלאיים, אך גם אלו עומדים בפני סכנת בינוי עתידי, וכך גם הזיכרון של אופייה החקלאי של העיר. הפרויקט מציע לשמר את תפקוד השטחים החקלאיים במרכז העיר בתת אגן הניקוז של נחל הדר, החוצה את העיר מצפון לדרום, ולתכננם כאזורי ויסות והשהייה של מים במקרים של שטפון בנחל ועודפי נגר מהשכונות שסביבו. בנוסף, מושם דגש על חידוש הקשר בין הקהילה המקומית למורשתה החקלאית ושימור הנוף החקלאי המאפיין את העיר. 

שילי.jpg
bottom of page