top of page
דימוי משותף
River_Sea_Logo_Heb.png
about the studio

נקודת המוצא של הסטודיו היא כי אדריכל הנוף הינו דמות מפתח בהתמודדות עם הסוגיות המרחביות הקריטיות לתקופה. הסטודיו מיישם גישה של עיצוב מבוסס מחקר; מניסוח סוגיה למיפוי רב מימדי של הביטויים המרחביים שלה בנוף ודיון ביקורתי באופן בו מתהווה המרחב בפועל. כך, מזהים הסטודנטים טריטוריות חדשות לפעולה. 

פרויקטי גמר באדריכלות נוף עסקו השנה בנחלי החוף לים התיכון. 

הסטודנטים בחנו מרחבי נחל בהקשרים רחבים בממשקים מגוונים (הנחל ומרחבים יצרניים/ סביבות חיים / תשתיות ועוד), ואל מול המשך פיתוח והצטופפות המרחב הישראלי, משבר אקלים וסביבה. הפרויקטים מציגים קריאה חדשה ופרשנות דרך תרחישי עתיד בהם 'מרחב הנחל' הינו מחולל של סביבות חיים רב-תפקודיות, הקושרות יחד את החוויתי והפואטי יחד עם האקולוגי והסביבתי, החברתי והפוליטי.

schedule
students
teacher

מנחות הסטודיו

matnia
michal
workshop

סדנת מיפוי

bottom of page