top of page

נקודת מוצא

טיפול נופי ואקו-הידרולוגי לאלמנט המוצא של מובל האיילון לים

אלי אפשטיין

בימים אלה מקודמת תוכנית להקמת מובל שינקז את נחל האיילון ישירות לים, ובכך ימנע את סכנת ההצפות של הנחל בשטחי העיר תל אביב-יפו. מוצאו של המובל) צינור תת קרקעי בקוטר 8 מ‘( עתיד להיות ממוקם בדרום פארק מדרון יפו. מתקן הנדסי במימדים הללו מהווה מפגע חזותי, ועשוי לייצר בעיות נוספות, סביבתיות ובטיחותיות.

הפרויקט מציע עיצוב מחדש של אלמנט המוצא וסביבתו. על ידי פירוקו והתאמתו לקנה מידה אנושי מתאפשר שילובו בשטח הפארק. כתוצאה מכך המים מתפזרים על פני מספר מוקדים בפארק, ועוצמת הזרימה שלהם מתמתנת. המתקן מעוצב כך שבספי־קות שונות המופעים שלו ישתנו וייצרו סביבה דינאמית, תוך שימת דגש על שיקולים אקו- הידרולוגיים וחברתיים.

אלי אפשטיין
אימג.jpg
bottom of page