top of page

יחסים במפגש 

שינוי תפיסתי סביבתי במפגש נחל ים בגליל המערבי

עידן אריאל ואוריה גולדשטיין

סביבת שפך הנחל הינה נקודת מפגש בין היבשה, הנחל והים. זהו אזור ייחודי עם ערכים אקולוגיים, סביבתיים ומרחביים, בו נוצרים יחסים מורכבים. בעקבות גידול האוכלוסייה ולחצי הפיתוח, התערבויות האדם משנות את המרחב בהתייחסות לנחלים בקו החוף. אילו יחסים אנו רוצים לייצר אשר יעצימו את הייחודיות שבמפגש? את סוגיה זו בחנו בגליל המערבי, כאשר באזור זה שפכי הנחלים מייצרים מקצב מהיר של חמישה מפגשים בטווח קצר. הסוגיות שעלו מתוך המרחב הדגישו את הצורך ביצירת איזון בין שמירת טבע, הנגשתו לציבור ויצירת חוויה תיירותית. בנוסף, התמודדות עם מתקן תשתית ארצי שעתיד לקום ומאיים על המרחב, הביאה לפיתוח מערכת היוצרת שינוי תפקודי סביבתי ומעשירה את היחסים שבמפגש. פעולות אלו שואפות לייצר מרחב אשר תומך ונתמך בשפך הנחל, בסביבה המקומית, ברמה אזורית ואף ארצית.

עידן גולדשטיין ואוריה אריאל
bottom of page