top of page

RECLAIM

ענבל כוחנובסקי

תכנון מרחב וואדי האיילון כהזדמנות להתחדשות עירונית ברת-קיימא

 

במשך השנים התכנון העירוני הותאם למכוניות במקום לתכנון המותאם להולך הרגל, המתבטא בכבישים רחבים על חשבון מדרכות, מעברי חצייה ארוכים וכניסת כבישים מהירים לתוך הערים הבנויות. בעקבות קידום פרויקטי תשתיות להסעת המונים, האלטרנטיבה להתניידות תישען על התחבורה הציבורית. לאור כך, הפרויקט מציע בחינה מחודשת על התפקוד העירוני והפוטנציאל המרחבי של מרחב האיילון – כמרחב עירוני רב תפקודי המהווה סמל להתחדשות עירונית ברת קיימא.
הפרויקט שואף לחיבור בין מזרח למערב העיר, תוך חיזוק הרשת העירונית כאשר הולך הרגל במרכז התכנון. בנוסף לכך, הפרויקט רואה בוואדי האיילון כנכס עירוני-היסטורי שיש להשיבו חזרה לעיר ולשקמו לרצועה ירוקה המקשרת בין פארק הירקון מצפון לבין פארק דרום.

bottom of page