top of page

עונת התפוזים

השבת נוף פרדסי יפו ככלי לניהול נגר במרחב עירוני מתחדש אגן הניקוז פרדס דכה – יפו

נמרוד מסר

נוף הפרדסים שלט במרחב הסובב את העיר יפו לאורך המאה ה-19 והמחצית הראשונה של המאה ה-20, עד שנעלם כמעט לחלוטין בתהליך מהיר לטובת פיתוח עירוני בעיקר לאחר קום המדינה. פרדס דכה, המצוי בבעלות פרטית ברובו, הפך למובלעת כפרית בנוף עירוני אינטנסיבי. עם השנים, הנוף החקלאי שאפיין את המקום הוחלף בבנייה נמוכה וארעית, והצפות היכו בפרדס לשעבר, הנמצא בשקע טופוגרפי ללא מוצא ניקוז טבעי.

הפרוייקט יציע להשיב למרחב את נוף הפרדסים שאבד כמוקד קהילתי לתושבי פרדס דכה, תוך הישענות על רשת הדרכים והחלקות ההיסטורית והקיימת, לצד יצירת בינוי חדש שמטרתו חיבור למרקם העירוני הסובב, ושמירה על חלק ממאפייני המרקם הבנוי הקיים. במקביל, מרכיבי מערכות המים שאפיינו את פרדסי יפו המסורתיים יאומצו ככלי רב שלבי לניהול נגר עירוני תוך מתן מענה לשינויים האקלימיים, והתייחסות אל מרכיבי הנוף ההיסטוריים.

נמרוד.jpg
מבט.png
bottom of page