top of page

(manu)Factor-In(g) Nature

 

מרחב נחל חדרה - עמוד שדרה דינאמי להתחדשות נופית תעשייתית ואורבנית

נווה נתן

נחל חדרה ואזור התעשיה שלגדותיו שרויים במאבק למעלה מ70 שנה. שפכים ומי פלט מוזרמים לאפיק הנחל וכבישים ומבנים החלישו את הדינמיות של הגדה. פעולות הרחבה והעמקה של תוואי הנחל ניתקו את הקשר האקווטי בין הגדה לקרקעית. כשני שלישים מאזורי התעשיה והתעסוקה בישראל נבנו לגדות נחלי החוף והתרחבותם העתידית מאיימת להעצים את הפגיעה אף יותר. הפרויקט מצביע על אזורי התעשיה והתעסוקה הקיימים והעתידיים כמרחבים לעירוניות מתחדשת, ואל המפגש עם הנחל כהזדמנות לחיבור המערכת הטבעית למרחב העירוני.   


המרקם המרחבי בחדרה מעמיד הזדמנות יחודית- שינוי תפיסת היחסים בין המערכת הטבעית למכלול התעשייתי תהווה מנוע לשחזור בתי גידול אקווטים והנגשתם במרחב העירוני. שילוב שימושי ציבור, מגורים ותעסוקה במרקם התעשייתי הקיים ובהרחבה העתידית מאפשרים יצירת מרקם עירוני הטרוגני ותוסס שזור במערכת טבע עירוני לפתחו של פארק נחל מגוון.

bottom of page