top of page

כאן גרים ליד נחל

חשיבה מחדש על הנחל השכונתי מקרה בוחן נחל גלים בטירת כרמל

בשנה האחרונה, שנה של סגרים והתרחקות חברתית, עלתה חשיבותם של השטחים הפתוחים בעיר, הפארקים והגינות השכונתיות הפכו להיות מוקדים כמעט בלעדיים למפגש, לאתנחתא ולפעילות מחוץ לבית. הפרויקט כאן גרים ליד נחל מתייחס למגמה זו ומעלה לשיח את מקומם של הנחלים השכונתיים בתוך מערכת השלד הירוקה של העיר וכיצד תכנון סביבת הנחל יכולה להיות הזדמנות להכנסת ערכים נופיים, חברתיים וחינוכיים לפארקים ולגינות. 

מקרה הבוחן בו העבודה מתמקדת הוא נחל גלים החוצה את טירת כרמל ממזרח למערב, נחל אכזב קטן העובר בין שכונות ופארקים, אך במקום לקשר את המרחב השכונתי והעירוני הוא נתפס כגבול וכתעלת ניקוז שאינה רצויה ליד הבית, הפרויקט שואף לשנות את המצב ולהפוך את הנחל לציר ירוק מרכזי והמשכי ולייצר לאורכו מוקדים שכונתיים פתוחים ואיכותיים.

בו מתהווה המרחב בפועל. כך, מזהים הסטודנטים טריטוריות חדשות לפעולה קודת המוצא של הסטודיו היא כי אדריכל הנוף הינו דמות מפתח בהתמודדות עם הסוגיות המרחביות הקריטיות לתקופה. הסטודיו מיישם גישה של עיצוב מבוסס מחקר; מניסוח סוגיה למיפוי רב מימדי של הביטויים המרחביים שלה בנוף ודיון ביקורתי באופן בו מתהווה המרחב בפועל. כך, מזהים הסטודנטים טריטוריות חדשות לפעולה. קודת המוצא של הסטודיו היא כי אדריכל הנוף הינו דמות מפתח בהתמודדות עם הסוגיות המרחביות הקריטיות לתקופה. הסטודיו מיישם גישה של עיצוב מבוסס. 

נרי פיין

bottom of page