top of page

זה בא בגלים

עליית מפלס הים באסטואר הקישון כהזדמנות לאורבניזם נופי חדש

עינת גרשניק

מפרץ חיפה מהווה מרכז כובד תעשייתי ומוקד תעסוקה ומסחר ימי לאומי ובינלאומי. מפרץ חיפה עומד בפני תמונות רבות הנוגעות במהותו ובמיקומו כחלק מהמערך העירוני בחיפה. ביום, מונח על עורפו תפקיד חדש במסגרת תכנית "מפרץ החדשנות" המבקש לתפור את הכרמל, עמק זבולון והצ'ק פוסט ליחידה אחת וליצור מרחב מטרופוליני היודע גם כן לתמוך בתכליתו ההיסטורית ובמאפייניו הגיאומורפולוגים של מפרץ חיפה.

הפרויקט מתייחס לסוגיית משבר האקלים הנמצאת על סדר היום העולמי, ומבקש להלביש את שכבת עליית מפלס הים, המאיימת על שטחי המפרץ, דרך תוואי נחל הקישון ולשאול – האם התפקיד החדש של מפרץ חיפה יכול להכיל גם את ישות הים ואת המשמעות הנופית שלו? כיצד יראה מטרופולין ימי התופר בין הר ועמק והיכן נכנס סיפור הקישון למערך המים העמוס שבמפרץ חיפה?

עינת.jpg
דימוי עינת.jpeg
bottom of page