top of page

ביצות הכאברה

השבת מרחבי הביצות ושימור נופי המורשת כחוסן סביבתי וקהילתי בחוף הכרמל

נטע רוזן

לאורך מישור החוף השתרעו בעבר ביצות נרחבות אשר עברו שינויים משמעותיים על ידי האדם, החל מתקופת השלטון הרומי ועד ימינו. הביצות יובשו, המים נוצלו, טכנולוגיות לניצול המים התעצמו וכן גודל האוכלוסייה וכמויות צריכת המים.

כיום מתחזקת ההבנה בחשיבותם של גופי מים לחים, תרומתם למערכת האקולוגית, לסביבה האנושית המושפעת ממנה וליכולת של גופים אלו לסייע בהתמודדות עם משבר האקלים.

הפרויקט מציע להשיב את ביצות הכאברה שבחוף הכרמל ומבקשת לייצר מרחב חדש הקושר בין הקהילות המקומיות לבין נופי טבע ומורשת רבים הנמצאים במרחב. פעולה זו מייצרת אלטרנטיבה לקונפליקט משאב המים. התכנון במרחב פועל בשלושה אופנים, הסדרת מערך מים להשבת מגון בתי גידול לחים תוך מניעת נזקי הצפה בשטחים החקלאיים, יצירת מערכת שבילים ואתרי בילוי הקושרים בין הקהילות השונות במרחב, ויצירת מוקד תיירותי בקנה מידה אזורי וארצי המספר את סיפור המקום.

bottom of page