top of page

עד הלום

יחסי אשדוד ואשקלון עם חולות ניצנים ונחל אבטח

יובל תשובה

מעל לשני שלישים משטחי החולות בישראל נעלמו מאז קום המדינה. חולות ניצנים הינם השריד הגדול ביותר לחולות החוף שאפיינו את נופי הארץ: כ20,000 דונם חוליים מפרידים בין אשדוד לאשקלון. נחל אבטחשבמרכז החולות יוצר מרקם נופי יוצא דופן: תוואי נחל טבעי מרוחק מהעיר, בין דיונות נודדות. מנגד, בשנים האחרונות האזור עומד בפני לחצי פיתוח רבים. המרחב נמצא כעת בנקודת מפנה: המשך הבינוי בניצנים עלול לגרום לחסימת נתיבי הזנת החולות ובכך לייצוב הדיונה, פגיעה בלתי הפיכה בבתי הגידול, והרס של אחרון המרחבים הפתוחים לאורך החוף. הפרוייקט עוסק בעצירת הזחילה העירונית לעבר  הדיונה באמצעות בחינת הממשק בין העיר לחולות.

כיצד  הקו  הראשון  לדיונה, ה -dunefront, בדומה לקו  הראשון לים  ה- waterfront עשוי ליצור דינמיקה חדשה בין העיר לטבע, בין האדם לחולות.

bottom of page